اجرای بستنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آماده برای اجرای یک فروشگاه بستنی؟ خنک نگه داشتن با بچه ها در اطاق نشیمن محلی با ساخت چند حرکت شبیه چمچه زنی بستنی! امتیاز با ساخت فنجان بدون گسل.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Role PlayingFoodFood ServingCream