هک کافی نت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

طبخ غذا به عنوان سفارش مردم به عنوان سریع که ممکن است. اگر مواد غذایی انجام شده است و در حال کشیدن از، آن را باید به سطل زباله انداخته و دوباره پخته شده. 50 $ خواهد بود برای تضییع کسر خواهد شد. یک بار غذا در بشقاب / کاسه کشیده میشوند، شما می توانید آنها را حرکت نمی کند نه بیشتر. اگر شما می خواهید به تغییر ترکیب دیگر، پرتاب بشقاب کل / جام را به سطل زباله طبخ دوباره.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingFoodTiming CookingFood ServingCafe