داش بستنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   55 50% with 10 votes

خدمت به مشتریان خود را با بستنی مناسب به طوری که آنها راضی اقامت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingSimulationFoodFood ServingCreamDash