بستنی کارخانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   84 66.67% with 12 votes

شما در کارخانه بستنی استخدام شده است و شما مسئول از کل تولید می باشد. در سراسر سطوح، شما باید طعم دهنده های مختلف از کرم های یخ ایجاد کنید. مراقب باشید زیرا دستور العمل های کمی از قبلی متفاوت است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingFoodFood ServingGirlsCreamFactory