زمستان اغذیه فروشی و مشروب فروشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

راهنما Santy خدمت کوکی ها و نوشیدنی به تمام کودکان. تحویل غذا و نوشیدنی را برای مشتریان خود با توجه به سفارشات خود را در زیر آورده شده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingGirlChristmasFoodFood ServingGirlsWinterBistro