استدلال کننده موشکاف انقلاب استدلال کننده موشکاف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

فشار از فلش به عنوان آنها عبور بیش از فلش بر روی صفحه نمایش. سطوح مختلف به تصویب.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

AnimalMusicDancingDunceRevolution