جنگل Jiggy بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دریافت بازدیدها کامل در یک ردیف را به نفع خود تقویت کننده (امپلی فایر).

کنترل بازی:
زمانی که آنها در رسیدن به نقطه شیرین را فشار دهید از کلید های arrow مربوطه.

AnimalMusicMonkeyDancingJungleJiggy