جنگل هواپیما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

مبارزه با تمام دشمنان در طول مسیر و نجات همه حیوانات.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - شلیک کنید.

ShootingActionShoot 'em UpFlyingAircraftAnimalMonkeyJungleAirplane