جنگ پرندگان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این سال 2071 است. جت های جنگنده پیشرفته توسعه یافته است. جنگ به آسمان، در برابر دشمنان AI گرفته شده است.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت انجمن - سلاح اولیه S
- سلاح های ثانویه 1
D - سلاح های ثانویه 2.

ShootingActionShoot 'em UpFlyingAircraftAvian