رقص عسل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

راهنما عسل گرفتن حرکت خود را در.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

GirlMusicDancingAdverGirlsHoneyDance