رقص با باربی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

آیا برخی از حرکت قاتل با باربی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

KidsGirlMemory DancingAdverGirlsDanceWithBarbie