رقص غوطه دادن خاموش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نظر گرفتن حرکت خود را به آیکون چشمک زن زمانی که آنها به نوبه خود سبز.

کنترل بازی:
Z، X، C، V، B = حرکت
A، S، D = حرکت خاص است (در هنگام پریدن)

SportsBasketballDancingDanceDunk-off