نخ نخ رقص و بازی شیر یا خط بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

رقص رقص انقلاب بازی مشابه با رقصندگان عمل زندگی می کنند.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

MusicDancingFlossDanceToss