در مجموع جاسوس رقص بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   157 68.18% with 22 votes

راهنما جاسوس در مجموع می توانم در یک روال رقص کامل است. اگر شما یکی از دست. شما سقوط خواهد کرد. اگر هر سه سقوط بازی و دوباره امتحان کنید.

کنترل بازی:
دو سری از مراحل رقص وجود دارد. با فشردن دکمه درست در قلب به رقص است.

GirlSeriesMusicDancingAdverTotallySpiesDance