رقص Carabao بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

چهار فلش که به شما کلید های صفحه کلید جهت مطابقت دارد وجود دارد. هنگامی که بازی شروع می شود، فلش شروع به اسکرول کردن. زمان با فشار دادن کلید از صفحه کلید متناظر با کلیدهای جهت یک بار فلش اسکرول که در آن با یکدیگر همپوشانی دارند. شما با هر فلش بهنگام نمره.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

ArcadeMatching AnimalDancingDanceCarabao