ما رقص آنلاین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

را فشار دهید از کلیدهای جهت دار راست و رقص!

کنترل بازی:
کلید فلش را می رقصند. گالری نوار فضایی برای تأیید (را فشار دهید هنگامی که توپ زرد است در نزدیکی خط قرمز).

GirlDancingOnline