هیپ هاپ اصلا توقف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

را فشار دهید از کلیدهای جهت دار برای در جهت درست به رقص رفتن. سرعت تا بعد.

کنترل بازی:
شیر کلید های بازی نشان می دهد.

GirlMusicDancingGirlsDontStop