نمی توان پیراستن خسته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این دختر خسته است. صنوبر او را به بالا و او را آماده به بیرون رفتن در شهر!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGroomingGirlsDontTiredDressup