پیراستن چهره جدید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

حال شما خوب است در را بیش از؟ این دختر به سادگی یک نگاه جدید را می خواهد. مشاهده آنچه که شما می توانید برای او انجام دهد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGroomingGirlsFaceDressup