سو موسیقی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

کلیدهای مربوطه را در زمان مناسب.

کنترل بازی:
استفاده از فاصله و کلیدهای پیکان به بازی بازی.

GirlSeriesMusicTiming Girls