powerpuff دختران: عکس فوری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   208 71.43% with 28 votes

شما سناریو خود را از دختران Powerpuff ایجاد کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlSeriesAdverDecorateGirlsPowerpuffSnapshot