شاین و اجازه دهید ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تزئین این خانه دوست داشتنی برای او.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDecorateGirlsShineLet-s