موسیقی شیدایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

همکاری از مانع minigames مبتنی بر ریتم. این شامل 6 بازی های مختلف، 3 را باز کند. باز کردن یک بازی با نتیجهی یک جایزه در دو بازی در بالای آن است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureMusicRhythmMania