آلوین موسیقی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

می تواند به شما بازی سازدهنی مانند آلوین کند.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت سازدهنی.

MusicAdverGirlsAlvin