آزمون زمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   178 68% with 25 votes

آیا شما می توانید زمان را بگیرد؟ چالش بیشتری را در زمان کمتر کار را به اتمام برساند؟ اجازه 'آزمایش آن!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. فضایی برای باز کردن / بستن درب. R برای تست. T پخش.

PuzzleAdventurePlatformsAdverTestTime