آزمون ضریب هوشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

آیا می دانید ضریب هوشی شما چیست؟ سعی کنید برای پاسخ به تمام آزمون و شما را پیدا خواهد کرد چه ضریب هوشی خود را است.

کنترل بازی:
ماوس را به پاسخ دادن به تست.

StrategyEducationalTest