استراتژی دفاع 6 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   90 100% with 9 votes

استفاده از معادن و چیزهای دیگر را به دفاع از کاخ خود را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

StrategyDefenseBombPurchase Equipment UpgradesCastleDefendMineSeries