زمین دفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

کنترل ماه برای دفاع از زمین از سیارات ورودی، ماهواره ها، و دیگر جنس اوراق و شکسته فضایی. خرید ارتقاء بین امواج برای کمک به شما برای زنده ماندن.

کنترل بازی:
استفاده از موس را به حرکت می کند. همچنین دستورالعمل ها در بازی را مشاهده کنید.

ActionDefenseSpacePurchase Equipment UpgradesMouse SkillDefendAsteroidsMoonPlanetEarth