جانی تست - Dukey حمام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   169 64% with 25 votes

حدس می زنم کلمات و نجات سگ از آب ترسناک!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

WordsWaterGuessing AnimalAdverJohnnyTestDukeyBath