و عملیات ZERO Outnumbuh 'د! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   80 100% with 8 votes

در حال تهاجم به زامبی Coldblood بشر "جهان و آنها می خواهند یک زامبی جهان است. نجات انسان ها، صرفه جویی در جهان را به خود!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. Z برای حمله به. X به استفاده از حمله خاص است.

ShootingZombiesAdverOperationZeroOutnumbuh-d