عملیات صفر: خارج مندی 'د بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما مندی مبارزه راه خود را از طریق پایگاه ماه KND. با استفاده از تفنگ بی حس کردن به کم کردن سرعت citizombies ارشد و پرتاب نارنجک بی تکیه به سن آنها را تبدیل به عملیات. اقامت تیز! از عمل می تواند دوباره zombified شده توسط دیگر citizombies ارشد.

کنترل بازی:
نارنجک کلید های فلش به حرکت مندی. انجمن Z-آتش تفنگ بی حس کردن. انجمن X-پرتاب سن بی قوت است. گالری کلید فلش left/right- مبارزه از citizombies ارشد 'گرفتن.

ActionEvadeShoot 'em UpZombiesRescue OperationZeroOut-mandy-d