زامبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ساقه زامبی که شما آنها را احاطه کرده است. زنده ماندن به اندازه کافی بلند و شما می توانید سلاح های خود را ارتقا دهید.

کنترل بازی:
W، A، S، D - حرکت انجمن ماوس - هدف / شوت.
1-5 - تغییر سلاح R
- بازنگری.

ActionShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesZombies