نجات لیزا سیمپسون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   149 60.87% with 23 votes

راهنما بارت سیمپسون برای نجات لیزا سیمپسون از بیگانگان

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

ActionShoot 'em UpSide ScrollingHelicopterThe SimpsonsRescue Lisa