نجات جهانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ماموریت شما این است برای از بین بردن سیستم های دفاعی دشمن و با موفقیت نجات همه گروگان ها.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت هلی کوپتر انجمن فاصله پایین دستگیره چرخ جراثقال / پس زدن Z
-. و قطره کاه
C - آتش.

ActionHelicopterRescue Global