عملیات نجات بیگانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

کمک وزوز نجات بیگانگان است.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

FlyingSpaceAlienCollecting Rescue Operation