عملیات Seahawk بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

نجات همه مردان در آب برای تکمیل هر سطح!

کنترل بازی:
کلید های ARROW به خلبان هلیکوپتر
فضا به ساقه و وانت بازمانده

ActionFlyingWaterAircraftCollecting HelicopterOperationSeahawk