کرگدن هلی کوپتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

با استفاده از هلی کوپتر کرگدن برای از بین بردن خفاش مار کبری در راه خود را به پایه جدید سیگما 6.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ActionShoot 'em UpFlyingHelicopterRhino