جیمی نوترون: تهاجم بیگانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

در حالی که مشغول به کار در آزمایشگاه خود، جیمی ره پیام از اعماق فضا آشکار توطئه بیگانه حمله به زمین. تطابق کشتی های بیگانه رنگ را به آنها ناپدید می شوند. برای حرکت به سطح بعدی، شما باید تعداد از پیش تعیین شده از بیگانگان از بین بردن قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
برای حرکت کشتی، بر روی آن کلیک کنید و سپس آن را به یک کاشی خالی بکشید. شما می توانید تی 'حرکت مورب و یا بیش از کشتی های دیگر و یا بیگانگان.

SpaceSpaceshipAlienMatching Space InvadersJimmyNeutronInvasion