موشک دوقلو دوره گردی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

حرکت یک موشک با دیدن دو مست از طریق فضا، سیارک ها گول زدن و تغییر التماس
صفحه 1 بازیکن!


کنترل بازی:
W، A، S، D - حرکت می کند پخش
صفحه 2: ​​

کلیدهای پیکان - حرکت می کند.

FlyingSpaceAlienCollecting AsteroidsRocketTwinHobo