تدی برای نجات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

جمع آوری سکه های طلا، جلوگیری از پرندگان و نجات دوستان خود!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

AdventureEvadeFlyingCollecting Rescue Teddy