نجات Wiggi بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

پرش به بالا بر روی سیستم عامل های یخ ممکن است سقوط کنند. نجات wiggies خواب به عنوان ممکن است سقوط کنند. دان 'تی خود را می گیرند.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

AdventureSeriesRescue JumpingWiggi