Wiggi ماشین ظرفشویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ظروف کثیف اسکراب دور در آن غذاهای!

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی

KidsSeriesWiggiDishwasher