نان جو سیاه سبوس دار المانی سرخ در برج نجات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

چرخش به عقب و جلو در طناب فقط حق را به پرش و فرود در پنجره با اردک دختر.

کنترل بازی:
راست / چپ کلید فلش - به جلو و عقب حرکت
فاصله - پرش.

AnimalRescue JumpingScarletPumpernickelTower