تدی می رود شنا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جمع آوری سکه های طلا برای نقاط و اجتناب از همه موانع. همچنین مراقب سطح اکسیژن، شما نیاز به تنفس!

کنترل بازی:
تا کلید فلش - انتقال گالری کلید فلش پایین - حرکت به پایین فضایی
- بازی انجمن انجمن P - فرار - ترک مکث انجمن M - تعویض موسیقی انجمن S- ضامن صدا FX.

AdventureEvadeCollecting SwimmingTeddyGoes