شیدایی دوچرخه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   03

شیدایی دوچرخه دوره های دنباله نهایی دوچرخه سواری که باید تکمیل شود برای نشان دادن به شما یک قهرمان واقعی است. این یک بازی چالش برانگیز است و تنها بهترین پارسه کلاس را!

کنترل بازی:
تا کلید فلش - برای حرکت به جلو
پایین کلید فلش - برای حرکت به عقب های انجمن چپ / راست کلید فلش - برای لاغر دوچرخهسواری بدن 'انجمن P - مکث.

MotorcycleObstacleSeriesBikeMania