حداکثر دوچرخه خاک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33 50% with 6 votes

هدف این است که بیش از همه موانع در سطح در سریعترین زمان ممکن دریافت کنید.

کنترل بازی:
کلید های arrow به کنترل موتور خود را.

MotorcycleSeriesBalancingDirtBike