خاک قهرمانی دوچرخه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

مسابقه با دوچرخهسواری کامپیوتر به عنوان دوچرخه خود را به شما تعادل خود را حفظ کنیم و به نوک بیش از نه. مراقب باشید برای میپرد!

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان -. لین
پایین کلید فلش - معکوس است.

RacingMotorcycleDirtBikeChampionship