دوچرخه خاک 2 بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

درایو بیش از اشیاء به عنوان شما تعادل دوچرخه خود را. سخت تر از بهترین دوچرخه بازی در حفظ تعادل این سبک است.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بالا در
چپ / راست کلیدهای پیکان - انجمن شیب پایین کلید فلش - ترمز.

SportsMotorcycleObstacleBalancingDirtBikeGame