دوچرخه استاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

اگر شما فکر می کنم شما استاد دوچرخه شما می توانید سعی کنید به استاد استاد دوچرخه مهارت بازی دوچرخه!

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - حرکت به جلو / عقب
چپ / راست کلیدهای پیکان - موجودی انجمن را وارد کنید / فاصله - تغییر جهت حرکت.

MotorcycleObstacleBalancingBikeMaster