Steampunk رالی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

همانطور که در هر دوچرخه بازی مهارت شما تخم ریزی 'باید برای اجتناب از گیاهان صورت در رالی Steampunk.

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - به جلو / عقب
چپ / راست کلیدهای پیکان - ناب.

MotorcycleObstacleBalancingSteampunkRally